Pagina wordt geladen ...
Marconistraat 15-17 7903 AG Hoogeveen T: (0528) 37 22 04 E: info@kloksmit.nl Werkplaats: (0528) 23 44 99

Algemene voorwaarden                                                        

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2019. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen Klok & Smit B.V. en wederpartij.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg.
 • de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de wederpartij aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd.
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires.
 • de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een wederpartij.
 • de wederpartij: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt.
 • de opdracht: de met de wederpartij gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen.
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren.
 • niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de wederpartij en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage,  de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.
 • vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de wederpartij. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen.
 • schriftelijk: in geschrift of per mail.
 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op de auto’s, onderdelen, accessoires en werkzaamheden wordt gegeven.

Koop

Artikel 1 - Het aanbod

 1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de wederpartij en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
 4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 2 - De overeenkomst

De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de wederpartij hier een kopie van. De afspraak tussen wederpartij en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

 • de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer.
 • de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires.
 • de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires.
 • de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
 • de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire.
 • de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten.
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt.
 • de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 - Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de wederpartij de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de wederpartij doorberekenen in de prijs.
 4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
 5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 5 - Het risico voor de auto

 1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de wederpartij is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de wederpartij de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim

 1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 2. Verder kan de wederpartij vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren

 1. De wederpartij kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. De wederpartij moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de wederpartij na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de wederpartij schriftelijk melden dat de wederpartij de overeenkomst alsnog moet nakomen. De wederpartij kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

Reparatie en onderhoud

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de wederpartij en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de wederpartij bespreken.
 3. De wederpartij mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
 5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de wederpartij recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening

 • Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Stallingskosten

 1. Als de wederpartij de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 12 - Retentierecht

 • De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de wederpartij de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

Artikel 13 - Vervangen onderdelen

 1. Als een wederpartij bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de wederpartij niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de wederpartij een vergoeding hiervoor krijgt.

Garantie

Artikel 14 - Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires

 1. Wederpartij heeft naast de Klok & Smit B.V. garantievoorwaarden ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst. De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een wederpartij nog wel zijn wettelijke rechten.
 3. Op gebruikte auto’s kan de verkoper de Klok & Smit B.V. garantievoorwaarden toepassen en de verkoper kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden.
 4. Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en lid 3 zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de wederpartij.
 5. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de wederpartij aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 15 – Klok & Smit B.V. garantievoorwaarden

 • De Klok & Smit B.V. garantievoorwaarden zijn terug te vinden op www.kloksmit.nl     

Algemene bepalingen

Artikel 16 - De betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/ reparateur.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Verkoper/reparateur en wederpartij kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
 4. De wederpartij moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de wederpartij de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de wederpartij worden afgeweken.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud op een auto

 • De aan de wederpartij geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de wederpartij alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de wederpartij de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 18 - Afwijkingen

 • Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de wederpartij door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van de Klok & Smit B.V. garantievoorwaarden zijn ongeldig.

Artikel 19 - Bemiddelingsregeling

 • Een wederpartij die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van een reparatie, moet daarmee eerst naar de verkoper/reparateur gaan. Die moeten eerst zien te bemiddelen op redelijke wijze, en komen tot een passende oplossing. Als blijkt dat de wederpartij niet eerst naar de verkoper/reparateur is gegaan, vervalt iedere vorm van garantie. Er valt dan ook niet te bemiddelen.

Artikel 20 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van wederpartij die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van dezeverwerking kan de verkoper/reparateur:

 • de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen volgens de wederpartij nakomen.
 • de wederpartij een optimale service verlenen.
 • hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 • de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
 • daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens.

Artikel 21- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.